Služby

Zajišťujeme komplexní servis spojený s prodejem / nákupem nemovitostí s důrazem na zájmy našich klientů. Spolupracujeme s profesionály v oboru a můžeme tak nabídnout vysoce kvalifikované právní, architektonické i stavební a inženýrské služby.
Disponujeme rozsáhlou, neustále doplňovanou, databází klientů a nemovitostí. Intenzivně spolupracujeme s několika dalšími významnými realitními kancelářemi, čímž výrazně urychlujeme úspěšnost a prodeje a pronájmů nemovitostí.
Garantujeme nejvyšší kvalitu a profesní úroveň poskytovaných služeb.


Činnosti

Poskytování kompletních služeb v oblasti nemovitostních projektů, zastupování a prosazování zájmů investorů a developerů.
Činnosti Development a Project managementu ve všech fázích nemovitostních projektů.
Řízení projektů s ohledem na všestrannou spokojenost investora a koncového uživatele nemovitosti.
Při řízení realizace Projektu zohledňujeme budoucí provozní náklady nemovitosti, komfort užívání, vnitřní a vnější vztahy, logistiku provozu.
Stanovení a dodržování kvality Projektu, procesů a činností, ale i kvality vztahů, přítomných a budoucích.
Projekty posuzovat a realizovat v širších souvislostech a s ohledem na předvídání budoucího vývoje.
Prioritou je investorům šetřit starosti, čas, náklady, maximálně eliminovat rizika a tvořit zisk.


Procesy


Zajištění rozvojové lokality, zajištění nemovitosti
Zpracování a vyhodnocení studie proveditelnosti
Řízení realizace projektové dokumentace dle technické analýzy Projektu
Inženýrská a legislativní činnost
Řízení nákladů, cash flow a rizik
Stavební management
Stavební a Technický dozor investora
Project controlling
Krizový management, řešení sporů
Management jakosti
Management správy nemovitostí
Marketing, reklama, propagace
Realitní servis

  • Příprava Projektu
  • Předinvestiční fáze projektu
  • Investiční a realizační fáze projektu
  • Uvedení Projektu do provozu
  • Vyhodnocení a správa Projektu

Technická analýza Projektu

Popis a charakteristika objektů - prodejní jednotky, počet bytů (RD, ŘRD), společné prostory, ko-merční prostory, plánované rozpočtové náklady, nákladová cena, správní a výrobní režie, plánovaný zisk

Časová osa projektu - vypracování projektové dokumentace, vydání DUR, vydání SP, zpracování DPS, plánovaný termín realizace (zahájení/ukončení/předávání), závazný harmonogram

Projektový tým; personální zajištění, znalost uzlových bodů, plán kvality a zkoušek
stavba; staveniště - zařízení staveniště, geologická a geotechnická rizika, skládky, technologické po-stupy, BOZP, technický dozor investora, dodržování ČSN (EN),výběrová řízení na dodavatele a subdodavatele, změnová řízení, překážky na staveništi

Finanční a ekonomická analýza Projektu - zajištění zdrojů, úvěrová rizika, placení dodavatelům a subdodavatelům stavby, pojistná plnění, kalkulace a rekalkulace stavby, cash flow stavby, indikace ostatních finančních rizik (pokuty, sankce), technickoekonomická optimalizace díla

Právní analýza Projektu - smluvní ujednání, smlouvy a sankce, klientské smlouvy, vyšší moc, právní překážky realizace, rizika

Společenská analýza Projektu - komunikační a informační rizika, společenská rizika (media), environmentální neshody, klientské prostředí (monitoring), SWOT; silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby

Artilo
member of EMAA International
0042 607 383 508

Registrace do VIP sekce